Polityka Prywatności

1. Podejście do ochrony danych osobowych

Spółka HOYA gromadzi i przetwarza imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy email i inne dane osobowe klientów wyłącznie w celach promocyjnych. Jesteśmy świadomi, że odpowiednia ochrona danych osobowych naszych klientów, a także pracowników i współpracowników naszej firmy stanowi dla firmy duże wyzwanie, i dlatego, aby wywiązać się z tego  obowiązku, przechowujemy dane osobowe w odpowiedni i bezpieczny sposób zgodnie z zasadami polityki prywatności. 

(1) Przestrzegamy przepisów obowiązującego prawa, regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zapewniamy, że przetwarzanie w/w danych osobowych odbywa się w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa.  Ponadto, dążymy do ciągłego ulepszania procedur przetwarzania danych osobowych, by były one odpowiednie i celne.  

(2)Wyjaśniamy zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i dążymy do zaznajomienia z nimi naszych pracowników. Dodatkowo, wymagamy aby nasi podwykonawcy i inni partnerzy biznesowi przetwarzali udostępnione im dane osobowe naszych klientów w  sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. 

(3)Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub gdy jest to konieczne dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podczas gromadzenia danych osobowych, wyszczególniamy i zawiadamiamy Klientów o celach ich wykorzystania, oraz wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z tymi celami. 

(4)Wprowadzamy niezbędne środki i odpowiednie procedury w celu zapobieżenia ujawnieniu, utracie, zmianie, itd. danych osobowych.  

(5)Nie przekazujemy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim oprócz wskazanych przypadków:jeśli indywidualna osoba wyrazi na to z góry zgodę, jeśli upoważnienie do przekazywania danych osobowych wynika z ustawy o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.  

(6) Udostępnienie, przekazanie, poprawa danych osobowych, wykreślenie ich ze zbioru danych osobowych itd. powinno być zaakceptowane przez dział, który odpowiedzialny jest za przechowanie danych osobowych. W przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez Hoya, nalicza się opłatę w wysokości ____ , stanowiącą równowartość kosztów przesłania danych listem poleconym.  Spółka podejmuje odpowiednie kroki celem weryfikacji kto wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych oraz czy podmiotem występującym z wnioskiem jest Klient, którego dane dotyczą. W szczególności ma to na celu uniknięcie ryzyka wprowadzenia zmian/poprawek do danych osobowych w zbiorze przez osobę trzecią, której te dane bezpośrednio nie dotyczą, i nie posiadającą stosownego pełnomocnictwa do zastępowania Klienta w zakresie zmiany/poprawek jego danych w zbiorze danych osobowych. 

2.Cele przetwarzania danych osobowych, itp. 

Spółka gromadzi wymagane dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w celu umożliwienia Spółce realizacji obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy.  Zgromadzone dane osobowe Klientów będą wykorzystywane tylko w celach wskazanych poniżej.  

Dodatkowo, w celu wspierania rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom w wymaganym zakresie. W takim przypadku, spółka powinna zawrzeć w umowie z takimi podwykonawcami zasady korzystania z danych osobowych i odpowiednio je monitorować. 

(1)W celu świadczenia przez Spółkę usług, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Klientów, (np. w celach związanych z zapewnieniem klientom wsparcia związanego ze świadczonymi usługami).   

(2)W celu zaprezentowania klientom produktów i usług spółki. 

(3)W celu uzyskania opinii lub oceny klientów odnośnie grupy HOYA (w tym opinii i wrażeń o produktach i usługach). 

(4)W celu przygotowania materiałów statystycznych mających na celu ulepszenie jakości usług w przyszłości.

(5)W celu  ujawnienia danych osobowych, których to ujawnienie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zgodne z orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną;  

(6)W innych celach skonkretyzowanych przez spółkę po otrzymaniu danych osobowych od klientów, o ile wyrażą na to zgodę lub będzie to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Spółka nie będzie wykorzystywać danych osobowych w innych celach niż wymienione powyżej bez zgody klienta, którego te dane dotyczą.

3. Google Analytics 

Strona internetowa spółki Hoya używa Google Analytics, usługi analizującej korzystanie ze strony Hoya, świadczonej przez Google Inc. ('Google'). Google Analytics używają plików 'cookies', które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika strony www, mającymi na celu pomóc w analizowanie sposobu użycia strony przez użytkowników. Informacja wygenerowana przez plik cookies o użyciu strony internetowej będzie wysłana i przechowywana przez serwer Google w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku, gdy anonimizacja numeru IP zostanie aktywowana na stronie internetowej Hoya, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w ramach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa sygnatariusza Traktatu założycielskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pełny adres IP zostanie przesłany na Serwery Google w USA i skrócony tam na specjalnej zasadach. 

Wyżej wskazane informacje będą wykorzystywane przez Google w celu oceny korzystania przez danego użytkownika ze strony internetowej, tworzenia raportów aktywności dla administratorów strony i zapewniania innych usług administratorom strony związanych z aktywnością strony i użytkowaniem Internetu. 

Google nie powiąże adresu IP wysłanego w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika strony internetowej Hoya z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może uniknąć przechowywania plików cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej; jednak, w tym wypadku, niektóre funkcje strony internetowej Hoya mogą nie być w pełni dostępne. Można zapobiec zapisywaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies oraz odnoszących się do twojego korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP), lub przetwarzania tych danych poprzez ściąganie i instalowanie wtyczek do przeglądarki internetowej klikając na wskazany link. 

W świetle dyskusji na temat korzystania z narzędzi analizy z pełnym adresem IP, informujemy, że strona internetowa Hoya korzysta z Google Analytics  wraz z rozszerzeniem '_anonymizeIp()'; dlatego tylko skrócone adresy IP będą dalej przetwarzane, tak, żeby bezpośrednie powiązanie z indywidualnym  użytkownikiem były wyeliminowane.Zmiana zasad prywatności 

Spółka Hoya zastrzega sobie prawo zmiany treść postanowień Polityki prywatności na stronach internetowych Hoya, z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.   

Najnowszą wersję niniejszych zasad prywatności można znaleźć na stronie internetowej Hoya. 

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2005 

Hiroshi Suzuki
Prezydent oraz Prezes Zarządu
HOYA Corporation

x
Informacja dotycząca plików cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglą…darki internetowej.